เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้มอบให้ผู้แทนคือ พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พร้อมด้วยคณะผู้แทนกว่า ๒๐ คน เข้ารับมอบคัมภีร์อักษรขอม (บาลี-ไทย) ที่ปริวรรตแล้วเสร็จจากคณะสงฆ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร โดยมีพระเทพวีราภรณ์เป็นประธานส่งมอบ

พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน กล่าวว่า “ตั้งแต่เมื่อกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะผู้แทนจากวาติกัน โดย มงซินญอร์ ดร.แอนดรูว์ วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย อดีตนักการทูตแห่งสำนักนครรัฐวาติกัน ได้เข้าพบอาตมภาพเพื่อแจ้งพระสมณประสงค์ในองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ที่ประสงค์จะจัดแสดงพระคัมภีร์ที่เป็นของถวายเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาปีอุสที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๗ และเนื่องจากคัมภีร์ที่ถวายเป็นอักษรขอม ทางวาติกันมิได้มีผู้เชี่ยวชาญที่จะอ่านหรือแปลได้ จึงได้เข้าพบอาตมภาพและคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน แจ้งสมณประสงค์ของพระองค์ท่านที่ประสงค์ให้มีการปริวรรตคัมภีร์ จากอักษรขอมเป็นภาษาไทย และจะจัดแสดงพระคัมภีร์จากประเทศไทย

“ทางวัดจึงก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ทำงานถวายองค์สมเด็จพระสันตะปาปา เพราะในอดีตที่ผ่านมา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสแห่งวัดพระเชตุพน ก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ ๖ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕ อาตมภาพและคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน จึงยินดีมากที่ได้รับนิมนต์ให้ทำงานชิ้นนี้ ซึ่งทางวัดได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมา ๒ ชุด ชุดหนึ่งคือ ชุดปริวรรตคัมภีร์อักษรขอม (บาลี -ไทย) มีพระราชปริยัติมุนีเป็นหัวหน้าคณะทำงาน อีกชุดหนึ่งเป็นคณะทำงานชุดประสานงานและประชาสัมพันธ์ มีพระราชรัตนสุนทรเป็นหัวหน้าคณะทำงาน ทั้งสองชุดจะทำงานร่วมกันเพื่อให้งานแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ที่สุด”

ทางด้านพระราชปริยัติมุนี (ผศ. ดร.เทียบ สิริญาโณ/มาลัย ป.ธ.๙ M.A.Ph.D) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน หัวหน้าคณะทำงานชุดปริวรรตคัมภีร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า

“การทำงานในครั้งนี้ถือเป็นความภูมิใจสูงสุด ในนามคณะสงฆ์ไทยและหัวหน้าคณะทำงานชุดปริวรรตคัมภีร์ คัมภีร์เล่มนี้เป็นคัมภีร์พระมาลัย บันทึกลงบนสมุดไทยขาว (สมุดข่อยสีขาว) กว้าง ๑๓ เซนติเมตร ยาว ๖๖ เซนติเมตรเนื้อหาแบ่งออกเป็น ๗ ตอน ตอนที่ ๑ เป็นบทสวดพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ ตอนที่ ๒-๕ เป็นเรื่องราวพระมาลัยกลอนสด และตอนที่ ๖ เป็นบทสวดแจงภาษาบาลี แต่งด้วยฉันทลักษณ์ที่เรียกกันทั่วไปว่า กลอนสวด ประกอบไปด้วยกาพย์ชนิดต่างๆ ทั้งกาพย์ยานี กาพย์ฉบังและกาพย์สุรางคนางค์ และมีการบันทึกด้วยอักษรขอม ภาษาบาลี และภาษาไทยโบราณสมัยรัตนโกสินทร์ ดังนั้นการปริวรรต จึงปริวรรตตามอักขรวิธีของขอมตามตัวอักษรที่ปรารกฏในพระคัมภีร์ และได้ทำคำอ่านไว้ตรงส่วนล่างต่อจากส่วนที่ปริวรรต เพื่อให้เห็นลักษณะการบันทึกตามอักขรวิธีของขอม หลังจากนั้นจึงทำเป็นคำอ่านในภาษาไทยปัจจุบัน เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปแปลต่ออีก ๗ ภาษา ซึ่งตอนนี้ก็ได้ดำเนินการปริวรรตแล้วเสร็จและได้ทำพิธีส่งมอบให้แก่พณฯท่านพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเวเวียร์เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ผู้แทนจากวาติกันเพื่อนำไปถวายแด่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส และนำไปจัดแสดงตามพระสมณประสงค์ต่อไป”

ทางด้าน มงซินญอร์ ดร.แอนดรูว์ วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย อดีตนักการทูตแห่งสันตะสำนักนครรัฐวาติกัน กล่าวเพิ่มเติมว่า

“วันนี้ พณฯท่านพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขเขตปกครองกรุงเทพและประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะได้รับมอบหมายจากองค์สมเด็จพระสันตะปาปา ให้เดินทางมายังวัดพระเชตุพน เพื่อมารับมอบพระคัมภีร์ที่ปริวรรตแล้วเสร็จจากคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ในนามผู้แทนจากวาติกันที่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ รู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นที่สุดที่คณะสงฆ์ไทยโดยวัดพระเชตุพนให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งกับทางวาติกัน องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพ ระองค์ท่านรู้สึกปิติเป็นอย่างยิ่งและรู้สึกขอบคุณที่จะได้จัดแสดงพระคัมภีร์จากประเทศไทย พระองค์ทรงชื่นชมถึงความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งทางวาติกันจะนำไปแปลเพิ่มอีก ๗ ภาษาให้เร็วที่สุด เพื่อจัดแสดงให้ผู้คนจากทั่วโลกชม”

ad.pressacard.700.90