วิธีใดใดก็คงไม่สำคัญเท่า “การลงมือทำ” ตามศาสตร์พระราชาที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานไว้ให้ “เจาะใจ” จึงเจาะลึกโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปีที่ 5 ให้เห็นแนวทาง
โครงการฯ รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน

ซึ่งโครงการฯ นี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และพันธมิตรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ได้น้อมนำพระราชดำริในด้านการบริหารจัดการน้ำลงสู่การปฏิบัติ ด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมน้ำแล้งในลุ่มน้ำป่าสักอย่างยั่งยืน และขยายองค์ความรู้สู่ลุ่มน้ำต่างๆ ทั่วประเทศ

โดยมี ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง คุณอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ เชฟรอนประเทศไทย ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มาร่วมกันถ่ายทอดแนวคิด “แตกตัวทั่วไทย เอามื้อสามัคคี” ที่ใช้ในการขับเคลื่อนขยายผล สร้างคน สร้างเครือข่าย ไปสู่ลุ่มน้ำอื่นๆ โดยมีเจ้าของพื้นที่เป้าหมาย มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราว

ผศ.ดร.มลฑล แก่นมณี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่สร้างแหล่งเรียนรู้สำหรับการทำเกษตรในเมืองตามศาสตร์พระราชาให้แก่ประชาชน ด้วยแนวคิด “PLAY & LEARN =เพลิน AREA” ที่พร้อมรองรับเทคโนโลยีทางการเกษตรในอนาคต อันเป็นส่วนสำคัญในการวิจับและพัฒนาวงการเกษตรของไทยในอนาคต

นายสุขะชัย ศุภศิริ ครูพละโรงเรียนชื่อดังในกรุงเทพฯ ตัวแทนกลุ่ม “คนเบื่อเมือง สู่วิถีกสิกรรมธรรมชาติ” ที่หวังจะสร้างไร่สุขกลางใจเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ชาวบ้านและเด็กๆ ในชุมชน ให้พึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยตั้งปณิธานขอดำรงตนเป็น “ครู” ไปตลอดชีวิต

โครงการฯ มีวิธีการทำอย่างไรให้ทุกคนสามารถเดินตามรอยศาสตร์พระราชาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ติดตามรับชมได้ในรายการ “เจาะใจ” วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคมศกนี้ เวลา 21.00 น. ทาง MCOT HD

ad.pressacard.700.90